Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Blueberry icon
Mango icon
Peach icon
Raspberry icon
Green Apple icon
Orange icon
Plum icon
Dragonfruit icon