Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Snowman icon
Bow icon
Bird icon
Santa icon
Clock icon
Gift icon
Tree icon
Sock icon