Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Watermelon icon
Mango icon
Strawberry icon
Pear icon
Blueberry icon
Raspberry icon
Passionfruit icon
Red Apple icon
Dragonfruit icon
Apricot icon
Peach icon
Orange icon
Banana icon
Cherry icon
Pomegranate icon
Plum icon
Green Apple icon
Lemon icon