Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Chart Pie icon
Turtle icon
Snake icon
Crocodile icon
Address Book icon
Plus icon
Alligator icon
Frog icon
Shopping Basket icon