Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Turtle icon
Plus icon
Frog icon
Chart Pie icon
Snake icon
Crocodile icon
Shopping Basket icon
Alligator icon
Address Book icon