Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Tangerine icon
Giraffe icon
Bread icon
Shortcake icon
Carrot icon
Rice cracker icon
Horse face icon
Horse icon
Hamburger icon
Pretzel icon
Fallen leaf icon
Maple leaf icon
Poultry leg icon
Cookie icon
Sandwich icon
Croissant icon