Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Plum icon
Mango icon
Green Apple icon
Pear icon
Strawberry icon
Apricot icon
Pineapple icon
Grape icon
Pomegranate icon
Lemon icon
Red Apple icon
Banana icon
Clementine icon
Blueberry icon
Yellow Apple icon
Watermelon icon
Cherry icon
Peach icon