Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Wallet icon
Pico icon
Tree icon
iPod icon
Tarte tatin icon
Bell 3 icon
Burn icon
Illustrator icon
Chewbacca icon
Gift 2 icon
Pictures icon
Gateau au yaourt icon
Heart orange icon
Cake icon
Deer 2 icon
Burn icon
Folder orange icon
Outlook icon