Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Orange icon
Banana icon
Pear icon
Pineapple icon
Mango icon
Plum icon
Green Apple icon
Lemon icon
Dragonfruit icon
Strawberry icon
Peach icon
Passionfruit icon
Pomegranate icon
Blueberry icon
Yellow Apple icon
Grape icon
Watermelon icon
Apricot icon
Raspberry icon
Cherry icon
Red Apple icon
Clementine icon