Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Strawberry icon
Mango icon
Yellow Apple icon
Grape icon
Dragonfruit icon
Green Apple icon
Red Apple icon
Peach icon
Watermelon icon
Passionfruit icon
Lemon icon
Pomegranate icon
Blueberry icon
Apricot icon
Banana icon
Cherry icon
Orange icon
Pineapple icon
Raspberry icon
Clementine icon
Pear icon
Plum icon