Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Apple icon
Maracuja icon
Kiwi icon
Banana icon
Coconut icon
Lime icon
Starfruit icon
Lemon icon
Cherry icon
Yellow watermelon icon
Watermelon icon
Strawberry icon
Grapefruit icon