Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Cookie icon
Shortcake icon
Sun icon
Pretzel icon
Orange 4 Clueless Fish icon
Poultry leg icon
Giraffe icon
Carrot icon
Croissant icon
Horse face icon
Tangerine icon
Sandwich icon
Horse icon
Hamburger icon
Maple leaf icon
Bread icon
Fallen leaf icon
Rice cracker icon