Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Banana icon
Explosion icon
Key icon
Star icon
Skeleton icon
Coins icon
Lemon icon
Coin icon
Money icon
Bell icon