Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Banana icon
Strawberry icon
Mango icon
Orange icon
Plum icon
Pear icon
Pomegranate icon
Yellow Apple icon
Watermelon icon
Passionfruit icon
Grape icon
Raspberry icon
Peach icon
Lemon icon
Cherry icon
Blueberry icon
Pineapple icon
Red Apple icon
Green Apple icon
Dragonfruit icon
Clementine icon
Apricot icon