Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Strawberry icon
Mango icon
Watermelon icon
Cherry icon
Apricot icon
Raspberry icon
Pear icon
Plum icon
Yellow Apple icon
Clementine icon
Pomegranate icon
Green Apple icon
Blueberry icon
Grape icon
Peach icon
Orange icon
Dragonfruit icon
Banana icon
Pineapple icon
Passionfruit icon
Lemon icon
Red Apple icon