Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Mango icon
Orange icon
Banana icon
Apricot icon
Strawberry icon
Blueberry icon
Dragonfruit icon
Pomegranate icon
Green Apple icon
Pineapple icon
Grape icon
Watermelon icon
Cherry icon
Passionfruit icon
Lemon icon
Pear icon
Peach icon
Yellow Apple icon
Red Apple icon
Plum icon
Clementine icon
Raspberry icon