Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Carrot icon
Pretzel icon
Hamburger icon
Tangerine icon
Poultry leg icon
Horse face icon
Horse icon
Rice cracker icon
Maple leaf icon
Shortcake icon
Bread icon
Giraffe icon
Fallen leaf icon
Cookie icon
Sandwich icon
Croissant icon