Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Folder icon
Files icon
Cdr icon
Shopping Bag icon
Stickies write icon
Key icon
Alert icon
Mail icon
Stickies icon
Note icon
Bulb icon
Thumb Down icon
Favourites icon
Thumb Up icon
Mail icon
Sharing overlay icon