Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Strawberry icon
Lemon icon
Mango icon
Pineapple icon
Passionfruit icon
Raspberry icon
Clementine icon
Red Apple icon
Pomegranate icon
Banana icon
Peach icon
Grape icon
Apricot icon
Orange icon
Plum icon
Blueberry icon
Cherry icon
Green Apple icon
Pear icon
Yellow Apple icon
Dragonfruit icon
Watermelon icon