Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Sock icon
Bird icon
Tree icon
Black peter icon
Gift icon
Christmas wrench icon
Christmas tree icon
Snowman icon
Cane icon
Bow icon
Star icon