Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Stickies icon
Gruml icon
Soundhound icon
Folder open icon
Folder icon