Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Calculator icon
Weather icon
iPhone icon
iPod icon
Maps icon
Clock icon
Text icon
Camera icon
Phone icon
Calendar icon
Stocks icon
Mail icon
Settings icon
Safari icon
YouTube icon
Notes icon
Photos icon