Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Stocks icon
Safari icon
Weather icon
Mail icon
Photos icon